ASYNCHRONOUS ARTEFACTS

THE GALLERY

Workshop organized for students of the Bartlett B.Pro program of the Bartlett School of Architecture - UCL, London.

PROJECTS

Back To Earth

Tianyi Gao, Shizhao Wang, Zijun Wu.

GO UP!

Architecture Rebirth

Jingjing Zhang, Le Xu, Yue Wang. 

GO UP!

Axis Cube

Tianyu Zhang, Jiajie Yang, Yuxiao Zhang.

GO UP!

Emo-Xel

Yiguan Liu, Qing Xie, Xingyue Zhang.

GO UP!

The Domino

Xinlu Chen, Haochong Wang, Zhuoning He.

GO UP!

Solidifying Music

Jiaxi Zheng, Liqun Ma, Haoyue Zhang.

GO UP!

INSTRUCTORS

Arek
Keshishian
Futurly

Vamsi
Krishna Vemuri
Futurly

CHECK OUT OUR COURSES!

We will not give away your personal data to third-party shareholders.